Wednesday, April 1, 2009

Safar Mar'ah

Utk mendalami mngenai hukum Safar Mar'ah nie...bolehlah buat rujukan kat kitab2 nie...biarlah kita juga memberi, jgn hanya menunggu suapan dari pimpinan semata2...
- Kaifa Nataamal Maal Sunnah, Dr Yusuf Qhardhawi.
- Al-Islam Fi qafshi Ittiham, Dr Yusuf Qhardhawi.
- Safar Mar'ah, Sheikh Nuruddin Marbu Al-Banjari.
- Kertas2 Kerja Di Laman2 Islamik Yg Sahih
PERMUSAFIRAN WANITA
ADAB-ADAB KHILAF
Khilaf di kalangan ulamak berlaku pada masa sahabat yang membincangkan masalah-masalah syarak. Perkara ini tidak berlaku pada masa Rasulullah SAW. Ulamak telah berselisih faham tentang masalah hokum hakam syarak. Contohnya mengenai masalah bersuci, zakat, solat, puasa dan sebagainya. Diantara sebab-sebab terjadinya khilaf diantara ulamak ialah:
1)Satu lafaz yang berkongsi banyak makna seperti lafaz (ÇáÞìÁ). Lafaz ini digunakan dalam bahasa arab dengan dua makna yang berlainan iaitu haid dan suci.
2)Sesuatu hadis sampai sanadnya kepada salah seorang fuqahak digunakan untuk beramal dan hadis yang tidak sampai sanadnya tidak boleh beramal dengannya bahkan beramal dengan umum Quran dan dalil-dalil lain sebagai hujah.
3)Hadis yang sampai kepada semua fuqahak, setengahnya beramal dan seseyengahnya lagi tidak beramal dengan hadis tersebut kerana sesuatu hadis itu dijadiakan hujah kepada yang mahu beramal dan tidak menjadi hujah kepada yang sebaliknya.
4)Sebab-sebab perselisihan dan percanggahan pada zahir ayat diantara dalil-dalil.
Perkara ini dirujuk kepada 4 keadaan iaitu:
1)Apabila wujud perselisihan dalam sesuatu hadis, fuqahak mengambil kira pendapat yang lebih kuat mengatakan wajib kita mendahululan hadis yang lebih rajih dalam perselisihan
2)Apabila bercanggahnya hadis-hadis yang lebih kuat dan tidak memungkinkan kita untuk menghimpunkan diantara hadis-hadis tersebut disisi fuqahak yang mana tidak boleh mengambil hadis yang lebih rajih diantara hadis-hadis tersebut.
3)Sesetengah hadis sampai kepada fuqahak dengan jalan atau tariqah yang sohih dan sesetengahnya sampai kepada yang lain dengan jalan yang dhoif.
4)Sesetengah pendapat mengatakan hadis yang tidak ada syarat mesti diletakkan syarat kepadanya untuk dijadikan hujah dan sesetengah pendapat yang lain mengatakan tidak perlu diletakkan syarat.
SAFAR MAR'AH
Terdapat banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang permusafiran wanita tanpa mahram. Sebagaimana sabda Rasulullha SAW yang bermaksud:
" Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari Akhirat bermusafir tiga hari tiga malam melainkan ada bersamanya mahram."
Berdasarkan kepada hadis ini jelaslah kepada kita tentang hukum musafir seseorang wanita adalah haram sekiranya tidak disertai oleh mahramnya.
PERMUSAFIRAN WANITA
Permusafiran wanita yang harus seperti untuk berniaga, melancong dan sebagainya. Hukumnya harus perempuan musafir untuk berniaga atau sebagainya apabila bersamanya suami atau mahram yang lain. Adapun wanita yang musafir berseorangan ataupun bersamanya perempuan yang thiqah adalah haram.
Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah al Qisas ayat 23 yang bermaksud:
" Dan ketika dia sampai di telaga air di negeri Madyan, dia dapati di situ sekumpulan orang-orang lelaki sedang memberi minum binatng ternak masing-masing dan ia juga dapati di sebelah mereka dua orang perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. Ia bertanya: " Apahal kamu berdua? " Mereka menjawab, kami tidak memberi minum kambing-kambing kami sebagai pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak masing-masing dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya".
Adapun keluarnya wanita untuk bermusafir yang sunat seperti menziarahi maqam Rasulullah SAW, solat di masjid Nabawi dan masjid Aqsa serta melakukan haji (ÊØæÚ) dan umrah mesti disertai bersamanya mahram.
Pendapat ulamak mengenai permusafiran wanita untuk perkara wajib seperti haji, umrah, menuntut ilmu dan sebagainya:- Sepakat ulamak mengatakan wajib haji bagi wanita yang berkuasa dengan syarat ada mahram bersamanya. - Khilaf bagi wanita yang tiada mahramkepada beberapa pendapat:
1)Sufian Thani dan Hassan Al Basri dan pengikutnya mengatakan tidak wajib haji keatas kerana mahram termasuk dalam (ÇÓÊØÇÚÉ ). Kalau tiada mahram bermakan dia masih dikira tidak berkuasa.
2)Mazhab Atha' dan pengikutnya- pngikutnya mengatakan tidak disyaratkan adanya mahram tetapi disyaratkan aman dirinya dari sebarang kemudharatan dan fitnah.
3)Pendapat pengikut Imam Syafie mengatakan wajib bagi wanita yang ada bersamanya wanita yang thiqah samada seorang atau ramai.
4)Dinaqalkan dari pendapat Imam Syafie: boleh musafir perempuan seorang diri apabila perjalanannya aman dan tidak didapati khalwat bersama lelaki.
Wanita boleh bermusafir bersendirian dalam keadaan-keadaan berikut:
1) Pesakit wanita yang tidak menemui sebarang rawatan yang bersesuaian ditempatnya.
2)Wanita yang kematian suami atau mahramnya dalam perjalanannya.
3) Melarikan diri dari Dar al- Harbi ( iaitu negeri atau negara yang telah mengisytiharkan peperangan atau permusuhan ke atas uamt Islam.
4)Melarikan diri dari sebuah negara Islam ke sebuah negara Islam yang lain demi memelihara diri dan agamanya
5)Bermusafir untuk melunaskan hutang atau memulangkan barang titipan (æÏíÚÉ ) jika sipemiutang tidak dapat sampai untuk menemuinya.
6)Melarikan diri dari tawanan musuh.
7) Menurut Al Baghawi, wanita yang terputus dari kumpulannya kemudian menemui seorang lelaki yang tidak dicurigai, maka dia boleh mengikut lelaki tersebut sehinggalah dia bertemu kembali dengan kumpulannya.
8) Kepulangan wanita nusyuz kepangkuan suaminya:-Ijtimak ulamak menurut Al Imam Al ……. Seorang wanita boleh musafir sendirian, maka permusafirannya dalam keadaan terdesak dengan ditemani oleh wanita thiqah atau jamaah manusia.
BANTAHAN-BANTAHAN TERHADAP SYUBHAT
1)Pendapat-pendapat yang menyatakan harus musafir wanita tanpa mahram. Sesetengah Ummahatul Mukminin (ÇãåÇÊ ÇáãÄãäíä ) mereka semua telah pergi menunaikan fardhu haji selepas kewafatan Rasulullah SAW melainkan Saudah Binti Zam'ah dan zainab Al Jahsy tidak didapati bersama mereka mahram. Sahabat tidak mengingkari perbuatan mereka itu. Abu Hanifah telah menjawab:- Isteri-isteri nabi semuanya ummahatul Mukminin ( )ÇãåÇÊ ÇáãÄãäíä dan mereka adalah mahram bagi diri mereka sendiri kerana mereka tidak harus dikahwini oleh orang lain selepas kewafatan nabi.
2)Sejarah telah membuktikan bahawa Aisyah telah keluar daripada Madinah ke Mekah daripada Mekah ke Basrah untuk menuntut bela ke atas kematian Osman r.a. Sekiranya mahram disyaratkan musafir kenapa Aisyah musafir tanpa mahram Jawapannya sama seperti yang Abu Hanifah berikan
3)Hujjah orang yang mengharuskan perempuan musafir tanpa mahram.Sebagaimana firman Allah yang bermaksud : "Katakanlah wahai Muhammad berjalanlah kau di muka bumi perhatikan akibat mereka yang dusta". Berdasarkan kepada ayat di atas menunjukkan kepada wanita dan kaum lelaki.Jawapan :
1)Sebenarnya khusus untuk orang kafir akibat dari mendustai ayat-ayat Al-Quran.
2)Sesungguhnya ayat ini umum.Hadis yang mengkhususkan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud
"Tidak halal bagi seseorang perempuan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat musafir sehari semalam kecuali bersama mahram".
PERMUSAFIRAN YANG HARUS ATAU SUNAT SEPERTI BERNIAGA, ZIARAH DAN LAIN-LAIN
1)Ditemani suami atau mahram - Pendapat jumhur Fuqahak
2)Ditemani perempuan-perempuan thiqah Pendapat ini wujud kerana ia telah diriwayatkan oleh para ulamak mazhab syafie seperti Abu Hamid, Al Mawardi, Al Muhamili, Al Qadi Husein, Al Baghani, Al Rafei dan lain-lain. Sebab itulah menurut Al Mawardi sebahagian Mazhab Syafieyyah membolehkannya kerana menyamakannnya dengan permusafiran wajib yang ditemani oleh wanita-wanita thiqah. Al Bandahiji pula menyebutkan 'Qil' yang membolehkan permusafiran musliamh dengan seorang atau beberapa orang wanita thiqah bagi permusafiran yang harus.
3)Bersendirian tanpa ditemani oleh suami atau mahram - Sufyan Al Thawri membolehkan untuk perjalanan yang dekat sahaja iaitu kurang dari 3 marhalah (96 batu) - Pendapat Al Qaffal dan ini dipandang baik (ãÓÊÍÓä ) oleh Al Ruyani. Kata Abu Hamid pula sebahagian Ashab kami( Mazhab Syafei) membolehkannya keluar tanpa mahram didalam permusafiarn yang wajib atau selainnya. Barangkali maksud Al Qaffal, Abu Hamid dan Al Ruyani ialah permusafirannya dengan rombongan atau wanita thiqah tanpa ditemani oleh mahramnya.
4)Bersama kumpulan atau rombongan
5)Syeikh Al Khazraji Mufti Emirate( Republik Arab Bersatu) dalam fatawa Al Khazrajiyyah mensyaratkan wanita tersebut mesti dihantar ke lapangan terbang (pergi) dan disambut juga di lapangan terbang (tiba) oleh ahli keluarganya atau mahramnya. Tetapi lahjah fatwa Quwait menambah, tempoh perjalanan mesti kurang dari sehari semalam misalnya dari Norway ke Maghribi dengan kapal terbang. Syeikh Ahmad Al Basyuni menukilkan bahawa ini adalah pendapat sebahagian ulamak mutaakhirin.
6)Pendapat ini telah ditarjihkan oleh Qardhawi iaitu bagi perjalanan yang aman sahaja seperti menaiki kapal terbang dan keretapi. Syeikh Al Qardhawi tidak menyebut permusafiran dengan teksi atau van kecil kerana ia tidak selamat untuk wanita musliamh.
HARUS MUSAFIR WANITA TANPA MAHRAM DALAM PERMUSAFIRAN YANG HARUS (SUNAT)
Diantara dalil-dalil yang mengharuskan perempuan musafir tanpa mahram atau suami apabila didapati dalam perjalanannya aman iaitu:
1)Isteri-isteri nabi SAW telah menunaikan haji pada zaman Saidina Umar r.a dan zaman selepasnya maka tidak mengengkari salah seorang dari mereka diatas perbuatan tersebut.
2)Aisyah r.a telah mengeluarkan fatwa.
TEMURAMAH BERSAMA YANG AMAT BERHORMAT TUAN GURU DATO' HAJI NIK ABDUL AZIZ NIK MAT (MENTERI BESAR KELANTAN)
Soalan: Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Dato' kerana sudi meluangkan masa bersama kami demi merungkai permasalahan yang menjadi perselisihan diantara pelajar mengenai rehlah mahasiswi, jadi bolehkah Yang Berhormat Dato' menjelaskan kedudukan sebenar tentang perkara ini?
Jawapan: Terima kasih kembali kerana sudi menemuramah ana, moga-moga ianya memberi manfaat kepada kita semua, ianya juga dapat merungkai permasalahan yang tersirat. Dalam permasalahan ini, terdapat khilaf. Pendapat Jumhur ulamak menyatakan tidak boleh musafir wanita tanpa mahram, samada musafir itu sunat ataupun harus sebenarnya tidak mrnjadi masalah kita berpegangkita berpegang kepada pendapat yang mengharuskan, jangan terlalu kita mentasyadidkan dalam masalah ini. Dalam perkara ini, apabila kita hidup bermasyarakat amalkan sikap sederhana. Sepanjang ana memegang jawatan sebagai Menteri Besar kelantan, dalam permasalahan dari segi menutup aurat ana amat menitikberatkan pemakaian yang mengikut lunas-lunas Islam. Jadi masalah untuk menyempurnakan lagi Syariat Islam seperti memakai hijab dan sebagainya terpulang kepada individu itu sendiri.
Soalan: Apakah pandangan Yang Amat berhormat Dato' mengenai masalah akhawat rehlah ke Sinai, Matruh siwa, Fayyoum, dan sebagainya dengan perjalanan yang begitu jauh sedangkan perjalanan tersebut belum tentu terjamin keselamatannya.
Jawapan: pada pandangan peribadi ana, tidak menjadi suatu masalah yang besar akhawat pergi ke Sinai atau berehlah ke tempat-tempat yang lain, sekiranya sudah terjamin keselamatan dalam perjalanannya seperti menyertai rombongan yang dianjurkan oleh persatuan yang segala-galanya ' bernizom' contohnya mempunyai musyrif dan pasangan yang telah berkahwin yang turut serta mengawasi dan menjaga kemaslahatan rombongan tersebut.

No comments: